Gyorskereső: 
 
Személyes adatok kezelése

Adatkezelési tájékoztató

Jelen dokumentum tartalmazza a Lomex Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) által a vásárlóit érintő adatkezelésekkel kapcsolatos tájékoztatást.

Az adatkezelési tájékoztató a 2016/679 számú Általános adatvédelmi rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szabályaival összhangban készült.

Elérhetőségeink:                           

Cím:                           1134 Budapest, Lehel u.17.        

E-mail cím:                  info@lomex.hu

Telefonszám:              36-1/349-5906

1.       A kezelt adatok köre, az adatkezelés joglapja, célja, és az adatkezelés időtartama

1.1. Üzleti kapcsolattartási célú adatkezelés

Adatkezelési estkör leírása, az adatkezelés célja

Adatkezelő kereskedelmi partnereivel, nagykereskedelmi vásárlóival üzleti kapcsolat kiépítése és a meglévő üzleti kapcsolat fenntartása érdekében kapcsolatot tart. A kapcsolattartás keretében egyedi ajánlatokkal, lehetőségekkel és a megkötött szerződésekkel kapcsolatban keresi meg Adatkezelő partnereit, ettől elkülönül az az eset, amikor hírlevelet küldünk feliratkozott partnereinknek.

Ezen célok érdekében Adatkezelő személyes adatként kezeli az ügyfelei kapcsolattartóinak a nevét, telefonszámát, email címét és beosztását.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6 cikk (1) bekezdés f) pontja szerint Adatkezelő azon jogos érdeke, hogy ügyfeleivel megfelelő minőségű üzleti kapcsolatot tartson fenn.

Adatkezelés időtartama

Az adatkezelés az üzleti kapcsolat, vagy a kapcsolattartói státusz fennállásáig valósul meg.

1.2. Webshop-on keresztüli vásárlás során megvalósuló adatkezelés

Adatkezelési estkör leírása

Adatkezelő ügyfeleinek webshop-ot tart fenn. A Webshop-ban céges partnerei és fogyasztók is egyaránt vásárolhatnak.

A vásárlás során az alábbi, a regisztrációkor megadott adatait kezeljük (a csillaggal megjelölt adatok megadása kötelező, és a vásárlás regisztrációhoz kötött, így ezen adatok megadása kötelező):

A webshop regisztráció során megadható adatok:

·         Belépési adatok

o   Bejelentkező név*

o   Jelszó*

o   Jelszó megerősítése*                 

·         Kapcsolat adatok:

o   Számlázási név (Cégnév)*

o   E-mail cím*

o   E-mail cím megerősítése*

o   Kapcsolattartó személy*                           

o   Telefonszám*

o   Faxszám

o   Weboldal neve

o   Tevékenység   

o   Létszám             

·         Számlázási adatok:

o   Számlázási név (Cégnév)*

o   Ország*

o   Város*

o   Irányítószám*

o   Cím*

o   EU adószám

·         Szállítási adatok:

o   Cégnév*                           

o   Ország*                             

o   Város*

o   Irányítószám*

o   Cím*

Adatkezelés jogalapja és célja

Az adatkezelés jogalapja a regisztráció és a vásárlási adatok esetében a Rendelet 6 cikk (1) bekezdés b) pontja, tekintve, hogy az adatok megadása az Ön, mint a vásárlóval kötött szerződés teljesítéséhez szükségesek.

A számlázás esetében az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6 cikk (1) bekezdés b) pontja, tekintve, hogy a számla kiállítása jogszabályi kötelezettség.

Adatkezelés időtartama

Az adatokat a regisztráció törléséig kezeljük, a számlákat 8 évig számviteli bizonylatként őrizzük meg.

1.3. Hírlevél küldés

Adatkezelési estkör leírása

Amennyiben Ön külön hozzájárul, az Ön számára rendszeresen kereskedelmi ajánlatokat küldünk.

A kereskedelmi ajánlatokat e-mail-ben küldjük, amelyhez nevét és email címét használjuk fel.

Adatkezelés jogalapja és célja

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6 cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az Ön hozzájárulása.

Adatkezelés időtartama

Addig keressük meg Önt kereskedelmi ajánlatokkal, amíg a hírlevelünkről nem iratkozik le, vagy más módon nem kéri adatai törlését.

1.4. Garanciális javítások, szavatossági igények keretében megvalósuló adatkezelés

Adatkezelési estkör leírása

Adatkezelő által forgalmazott termékek esetében gyártói és forgalmazói garanciát, szervizt lehet igénybe venni a forgalmazási feltételek szerint.

Az ilyen típusú bejelentések esetében szükséges a bejelentő nevének, telefonszámának, email címének kezelése, hogy a bejelentéssel kapcsolatos ügyintézést végre lehessen hajtani.

Az adatok megadása kötelező a szerviz igények, bejelentések kezeléséhez.

Adatkezelés jogalapja és célja

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján a szerviz igények kezelése keretében megjelenő jogi kötelezettségeink. A Polgári Törvénykönyv alapján garanciális igénnyel, termékszavatossági igénnyel közvetlenül a magyarországi hivatalos forgalmazóhoz is lehet fordulni, Adatkezelőnek ezen jogi előírás alapján kell kezelnie a bejelentését és ezzel kapcsolatban a bejelentő adatait is.

Adatkezelés időtartama

Az adatokat az igény kezelését követően 5 évig kezeljük.

1.5. Fogyasztói panaszok kezelése

Adatkezelési estkör leírása

Adatkezelőnél fogyasztóként vásárló személyek panasszal élhetnek Adatkezelővel szemben, valamint elállási jogukkal is élhetnek.

Az ilyen típusú bejelentések esetében szükséges a bejelentő nevének, telefonszámának, email címének kezelése, hogy a bejelentéssel kapcsolatos ügyintézést végre lehessen hajtani.

Az adatok megadása kötelező az elállási jog, panaszok kezelése érdekében.

Adatkezelés jogalapja és célja

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján a fogyasztóvédelemről szóló törvényi előírások, valamint a távollévők közötti szerződésekről szóló kormányrendelet előírásainak való megfelelés biztosítása.

Adatkezelés időtartama

Az adatokat az igény kezelését követően 5 évig kezeljük.

2.       Adatfeldolgozók

Az adatok kezelése során adatfeldolgozóként vesszük igénybe:

-          weboldalunkat az Ineco Kft.  üzemelteti,

-          vállalatirányítási rendszerünket a Vector Üzleti Információs Fejlesztő Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. üzemelteti

 

3.       Adattovábbítás

Személyes adatait nem továbbítjuk harmadik személy részére, kivéve, ha Ön hozzájárul, de ilyen esetben mindig kérjük előzetesen a hozzájárulását az adattovábbításhoz.

4.       Cookie adatkezelés

A honlapunk testre szabott és hatékony használata, valamint a minél teljesebb felhasználói élmény érdekében honlapunk Ön számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t (sütit) helyezhet el. A cookie-k (sütik) olyan azonosítók, amelyeket a honlapunk, vagy a cookie-t gyűjtő partner szervere az Ön által használt számítógépnek küldhet, hogy azonosítsa a honlapunk tartózkodás alatt használt számítógépet és tárolja a honlap használatára vonatkozó technikai adatokat (például az átkattintásokat, egyéb navigációs adatokat).

A legtöbb böngésző az alapbeállítás szerint automatikusan fogadja ezeket a cookie-kat (sütiket). A cookie-k (sütik) tárolása kikapcsolható, illetve annak beállítására is van lehetőség a böngészőben, hogy értesítést kapjon mielőtt számítógépén cookie-t (sütit) tárolnak. Ezek a beállítások kizárólag a használt böngészőprogram és számítógépre vonatkoznak, a cookie-k (sütik) beállításait és kikapcsolását számítógépenként és böngészőnként külön-külön kell beállítani. A cookie-k (sütik) kikapcsolásával a nem tudjuk garantálni a honlap valamennyi funkciójának megfelelő működését és teljes körű használatát.

5.       Az Ön jogai az adatkezeléssel kapcsolatban

Az adatkezelés időtartamán belül Önt a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:

-          személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés,

-          helyesbítéshez való jog

-          adatkezelés korlátozása,

-          törléshez való jog,

-          hordozhatósághoz való jog,

-          tiltakozáshoz való jog,

-          hozzájárulás visszavonási joga.

Amennyiben Ön jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint Önnel szükségszeren kommunikálnunk kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet egyébként is kezelünk Önről), valamint az email fiókunkban elérhetőek lesznek az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panasza a jelen tájékoztatóban, a panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül.

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszoljuk meg.

A hozzájárulás visszavonásának joga

Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat rendszereinkből töröljük.

A személyes adatokhoz és információkhoz való hozzáférés.

Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy:

-          a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és

-          a következő információkról tájékoztassuk:

o   az adatkezelés céljai;

o   az Önről kezelt személyes adatok kategóriái;

o   információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk;

o   a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

o   az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

o   a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

o   ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

o   az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén méltányos költségtérítést számolhatunk fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe.

A személyes adatokhoz való hozzáférést úgy biztosítjuk, hogy az Ön azonosítását követően e-mailben juttatjuk el Önhöz a kezelt személyes adatokat és az információkat.

Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy a személyes adatokhoz kér hozzáférést, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos információkat kéri.

Helyesbítéshez való jog.

Ön jogosult arra, hogy kérésére késedelem nélkül helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Adatkezelés korlátozásához való jog.

Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

-          Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát, ha az ellenőrzésre nincs szükség, akkor korlátozást sem alkalmazunk;

-          az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

-          már nincs szükségünk a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

-          Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, de jogos érdekünk is megalapozhatja az adatkezelést, ez esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldását megelőző 3 munkanappal) tájékoztatjuk Önt.

Törléshez - elfeledtetéshez való jog.

Ön jogosult arra, hogy indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

-          a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy kezeltük;

-          Ön visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

-          Ön tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre,

-          a személyes adatokat jogellenesen kezeltük és ez a panasz alapján megállapítást nyert,

-          a személyes adatokat a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Ha bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hoztuk az Önről kezelt személyes adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni vagyunk kötelesek azt, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megtesszük az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassuk az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. Főszabályként az Ön személyes adatait nem hozzuk nyilvánosságra.

A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

-          a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

-          a személyes adatok kezelését előíró, a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése (ilyen eset a számlázás keretében megvalósuló adatkezelés, mivel a számla megőrzését jogszabály írja elő), illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

-          jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (pl.: ha Ön felé követelésünk áll fenn és azt még nem teljesítette, vagy fogyasztói, adatkezelési panasz intézése van folyamatban).

Tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha az bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Hordozhatósághoz való jog

Amennyiben az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul, Önnek joga van arra, hogy kérje, hogy az Ön által a részünkre megadott adatokat gépileg értelmezhető formában megkapja, amit xml, JSON, vagy csv formátumban bocsátunk az Ön rendelkezésére, ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsuk.

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben Ön szerint megsértettük valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítettük valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy polgári pert is indíthat bíróság előtt. 

6.       Adatbiztonság

Az informatikai rendszerek működtetése során a szükséges jogosultságkezelési, belső szervezési és technikai megoldások biztosítjuk, hogy adatai illetéktelen személyek birtokába ne juthasson, illetéktelen személyek az adatokat ne tudják törölni, kimenteni a rendszerből, vagy módosítani. Az adatvédelmi és adatbiztonsági követelményeket érvényre juttatjuk adatfeldolgozóinkkal szemben is.

Az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezetünk, amennyiben szükséges, a felmerülő incidensekről tájékoztatjuk Önt.

7.       Egyéb rendelkezések

Fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon módosítsuk.

Amennyiben azonban a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kívánunk végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatjuk Önt az adatkezelés céljáról és az alábbi információkról:

-          a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az időtartam meghatározásának szempontjairól;

-          azon jogáról, hogy kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint a hozzájáruláson, vagy szerződéses kapcsolaton alapuló adatkezelés esetén kérheti az adathordozhatósághoz való jog biztosítását;

-          hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja,

-          a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;

-          arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e valamint, hogy az Ön köteles-e a személyes adatokat megadni továbbá, hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;

-          az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

Az adatkezelés csak ezt követően kezdődhető meg, amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül Önnek hozzá is kell járulnia.


Jelen dokumentum letölthető változata a következő linkre kattintva érhető el: (letöltés)

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2018.05.25. napjától érvényes.

 


© 2024 Lomex Kft. Minden jog fenntartva.
Az oldal használatához a Google Chrome, a Mozilla Firefox, vagy a Microsoft Edge (Internet Explorer) böngészők legfrissebb verzióját javasoljuk.