Gyorskereső: 
1. Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK


 Jelen szerződési feltételek alkalmazandók, amennyiben a LOMEX Vegyesipari és Kereskedelmi Kft., mint Szállító lép fel üzleti kapcsolatai során és a LOMEX Vegyesipari és Kereskedelmi Kft., a továbbiakban, mint Szállító, valamint a Megrendelő az alábbiakban állapodnak meg.

Szállító adatai:

Lomex Vegyesipari és Kereskedelmi Kft.

Cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg.01-09-061550

Adószám: 10230923-2-41

Székhely: 1025 Budapest, Törökvész út 147/c.

Telephely: 1134 Budapest, Lehel u. 17.

honlap: www.lomex.hu

Telefon: +3613495906

Fax: +3613203292

email: info@lomex.hu

 

Felügyeleti szerv: Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

 Az Általános Szerződési Feltételek célja, hogy a Megrendelő számára hozzáférhető módon és közérthetően rögzítse a Szállító Általános Szerződési Feltételeit.

A szerződés megkötése a Szállító internetes honlapján keresztül, az Általános Szerződési Feltételek kifejezett elfogadásával történik meg.

 

1. Jelen dokumentum vonatkozik a LOMEX Vegyesipari és Kereskedelmi Kft. internetes felületen keresztül történő értékesítési tevékenységére.

2. A Felek megállapodnak abban, hogy üzleti kapcsolat esetén jelen dokumentumban szereplő feltételeket fogadják el, kivételt képez az az eset, ha a Szállító és a Megrendelő között érvényben lévő, írásba foglalt szerződés eltérő feltételeket fogalmaz meg. Az Általános Szerződési Feltételek részletesen szabályozza a Szállító és a Megrendelő jogait és kötelezettségeit, a szállítással kapcsolatos feltételeket, valamint a szállítással illetve a Felekkel kapcsolatos egyéb lényeges körülményeket. Az Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Szállítóra a mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, az Európai Uniós előírások és a Polgári Törvénykönyv kötelező erejű rendelkezései minden további kikötés nélkül is irányadók.

3. A Szállító minden megkötött szerződését nyilvántartja. A szerződés nyelve a magyar. A Szállító által kiadott árajánlatokon szereplő árak nettó árak és az adott tételnél megadott darabszámok teljes megrendelésére vonatkoznak, kivételt képez ez alól, ha a Szállító által készített árajánlat kifejezetten ettől eltérően rendelkezik. A Szállító által adott ajánlatok a megadott időpontig érvényesek, mind az ár, mind pedig a szállítási határidő tekintetében, illetőleg az ajánlati ár a megrendelés Megrendelő által Szállító részére történő megküldésekor közzétett ár. Amennyiben a megrendelés során Megrendelő hibás adatot adott meg, úgy a megrendelési folyamatban visszalépve javíthatja a hibás adatokat (félreklikkeléseket). Az ajánlaton szereplő tételek között a raktárkészleten lévő termékek fizikai jelenléte csak tájékoztató jellegű adat a Szállító részéről, és ajánlati kötöttséggel nem jár. Szállító az internetes honlapján keresztül történő megrendelések esetében az általános kereskedelmi tevékenysége során alkalmazott áraktól eltérő árakat alkalmazhat. Megrendelő ajánlati kötöttsége 48 óráig áll fenn, amennyiben Szállító addig nem igazolja vissza a megrendelést, akkor az ajánlati kötöttség megszűnik.

4. A Szállító a Megrendelés teljesítéséig tartó időtartam alatt bármikor jogosult előrefizetést, vagy biztosítékot kérni, illetve ezek megtagadása esetén a Megrendelésben foglaltak teljesítésétől elállni. Ebben az esetben a Megrendelő semmilyen követeléssel a Szállító felé nem élhet, a Szállító követelheti a Megrendelőtől a Megrendelés nem teljesülése miatt okozott összes kárának megtérítését.

5. A Szállító által megadott árak a Szállító telephelyéről (Ex Works) paritással értendők, kivételt képez, ha a Megrendelő által adott Megrendeléshez kapcsolódó - a Szállító által készített – Visszaigazolás a teljesítés helyeként mást nem határoz meg. (A szállítási feltételek alatt az 1990. évi Incoterms [International Chamber of Commerce Publication No.460] meghatározásai értendők.) A Szállító által megadott szállítási határidők csak megközelítő pontosságúak és csak a vonatkozó Megrendelésre érvényesek. A Szállító fenntartja a jogot a részszállításra, a Megrendelő nem utasíthatja azt vissza. A Szállítás teljesítettnek tekintendő abban az esetben, ha az áru a Szállító telephelyét elhagyja illetve, ha a feladási készség írásbeli jelentése – email, illetőleg telefax útján - a Megrendelő felé megtörténik. A Szállító az ajánlatban meghatározott ár és szállítási határidőket veszi alapul a teljesítés során. A Szállító felelősséget nem vállal a gyártó szállítási késedelméből, vis majorból, illetve semmilyen olyan eseményből származó elmaradt haszonért, illetőleg pótlólagosan felmerülő költségekért, amelyekre a Szállítónak közvetlen ráhatása nincs. A szállítási határidő meghosszabbodik, ha a Megrendelő ebből, vagy más - a Szállítóval kötött - szerződésből származó kötelezettségeinek nem tesz eleget.

6. A Szállító által megadott árak a szállítás költségeit nem tartalmazzák. Amennyiben a megrendelés összértéke a 30.000,-Ft-ot meghaladja, úgy a Szállító – tekintet nélkül a részszállítások számára – megrendelésenként legfeljebb két alkalommal a belföldi szállítás költségeit átvállalja.

7. A Szállító az általa forgalmazott termékekre a magyar jogrendszer szerinti jótállást, valamint az ügylet folyamán a tőle elvárható gondosság megtartását vállalja. A jótállás nem terjed ki a Megrendelő által nem megfelelően megválasztott termék esetén bekövetkező, a helytelen alkalmazásból eredő, valamint a nem megfelelő alkalmazási körülményekből származó károkra. A Szállító az általa forgalmazott termékekre jótállást vállal, amely elbírálása a Szállító ügyvezetőjének hatásköre. Amennyiben az ügyvezető döntését a Megrendelő nem fogadja el, ebben az esetben a Szállító szakértői vizsgálatra küldi a kérdéses terméket ahhoz az intézethez, amely intézetnek a Megrendelő telephelye szerinti hatályos jog erejénél fogva lehetősége van a kérdéses termék nemmegfelelőségének szakértői elemzését elvégezni, mely intézet szakértői véleményét a Felek elfogadják. Amennyiben ezen intézet véleménye alapján a keletkezett kárt a jelen pontban felsorolt esetek idézték elő, úgy a vizsgálat során felmerülő összes költséget a Megrendelő viseli.

A Szállító a Megrendelés teljesítése után legfeljebb három (3) munkanapig fogad el kifogásokat a Megrendelő részéről, mely reklamációt írásban kell megtenni a Megrendelőnek a Szállító felé. Az előbbi határidőn túli reklamáció érvényesítése kizárt. Abban az esetben, amikor a Megrendelő (vagy képviselője) személyesen veszi át a Szállítótól a megrendelt termékeket - és átvételkor minőségi, illetőleg mennyiségi kifogásokkal nem élt - utólagos minőségi és mennyiségi reklamációnak a Szállító nem köteles helyt adni. Jótállási időn belül előforduló rejtett hiba esetén a Megrendelő a hiba felfedezésétől számított 10 munkanapon belül köteles azt írásban jelezni a Szállítónak, aki a fentiekben meghatározott módon intézkedik a hiba kijavításáról, illetve alapos reklamáció esetén a kérdéses termék kicseréléséről. A szavatossági igény a Szállító által kiállított számla alapján érvényesíthető a Szállító telephelyén.

Szállító az egyes termékekre vonatkozó jótállás időtartamát legkésőbb a termék Megrendelő általi átvételekor adott garanciajegyen (jótállási jegyen) szereplő adatok útján közli.

Megrendelő a Szállító általi teljesítés időpontjától (az átadás-átvétel, illetve üzembe helyezés napja) a jótállási időtartam ideje alatt érvényesítheti a jótálláshoz fűződő jogait.

Megrendelő kizárólag a Szállító által a termék átvételekor átadott jótállási jegy, vagy a kifizetés igazolására kiállított számla bemutatása, illetve átadása esetén jogosult jótálláshoz fűződő jogainak érvényesítésére. Megrendelőnek a vásárlás tényét minden kétséget kizáróan igazolnia kell. Az egyes termékekre vonatkozó jótálláshoz fűződő jogok köréről minden esetben a jótállási jegyben foglaltak irányadók.

A jótállás időtartama alatt Szállító a jótállási jegyben biztosítottaknak megfelelően Megrendelő választása szerint vállalja a hibás termék cseréjét vagy kijavítását, kivéve, ha a kijavítás vagy csere nem lehetséges, vagy Szállítónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne. Amennyiben a kijavítás vagy a kicserélés nem lehetséges, vagy azt Szállító nem vállalta, Megrendelő választása szerint megfelelő árleszállítást követelhet, vagy a szerződéstől elállhat, ha mindezt a jótállási jegyben vállaltak lehetővé teszik. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Ha a Megrendelő a termék meghibásodása miatt a termék átadásától számított három munkanapon belül érvényesíti csereigényét Szállító köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállási kötelezettség nem vonatkozik azon hibára, amelynek oka a teljesítés után keletkezett. Ennek bizonyítása Szállítót terheli. A jótállás a Megrendelő törvényből eredő szavatossági jogait nem érinti. A Megrendelő a javítás helyéről az adott termék garanciajegyén, vagy Szállító ügyfélszolgálatán tájékozódhat.

8. A Megrendelő - amennyiben a Szállító által készített árajánlat, illetve a kiállított számlán szerepelő fizetési határidő más időpontot nem jelöl meg - az áru átvételekor fizet. Amennyiben a szállítás teljesítettnek tekinthető az (5.) pont alapján, úgy a kiállított számlát a Megrendelő akkor is köteles kifizetni, ha a megrendelt termékek még nem jutottak a Megrendelő birtokába. Amennyiben a Megrendelő a Szállítónál halasztott fizetéssel rendelkezik, és fizetési késedelembe esik, úgy a Szállító a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét jogosult felszámítani késedelmi kamatként, és a továbbiakban megtagadhatja a halasztott fizetés megadását a Megrendelő felé.

9. A Szállító kifejezetten fenntartja tulajdonjogát a számlán szereplő, de a vételár tekintetében még ki nem egyenlített termékek esetében. Amennyiben a Megrendelő, vagy továbbértékesítés esetén a Megrendelő vevője a Megrendelés tárgyát képező termékeket feldolgozta, összekeverte, felhasználta, vagy más dologhoz kapcsolta, úgy a létrejövő új dolog esetében a Szállítót megilleti a közös tulajdon, mégpedig a részes áruérték arányában a Megrendelő feldolgozási költsége nélkül. Az így keletkezett új dolog fenntartott árucikknek számít. A Megrendelő, illetve továbbértékesítés esetén a Megrendelő vevője a fenntartott árucikket csak a Szállító írásbeli hozzájárulása esetén idegenítheti el és nem kerülhet zálog alá. Ezen közös tulajdon állagmegóvásáért és rongálódás, elveszés, stb. elleni biztosításáért Megrendelő tartozik felelősséggel. Megrendelő ez esetben Szállítóra engedményezi a biztosítási szerződésekből adódó igényeit. A Megrendelő ezennel Szállítóra engedményezi a tulajdonjog fenntartással átadott áru továbbértékesítéséből adódó valamennyi igényét Szállító jogos igényeinek kielégítése erejéig. A Megrendelő ezen elidegenítési és elzálogosítási tilalom alól csak olyan esetben mentesül, ha a kialkudott vételár, illetőleg az elzálogosításból befolyt összeg fedezi a Szállító által támasztott követeléseket és a Megrendelő megfizette azt. A Megrendelőnek a Szállítóval szemben fennálló követeléseit sem beszámítania, sem csökkentenie, sem megváltoztatnia nem lehet, visszatartási jogot a Megrendelő nem formálhat, más jogviszonyból, korábbi szállításból keletkezett vitás kérdések rendezése érdekében.

10. A fogyasztónak minősülő személy a szerződéstől 14 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. Ennek módjáról a távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet rendelkezik. Megrendelő az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Az elállás joga személyes átvétel esetén is gyakorolható. Az Megrendelő elállási nyilatkozatát a Szállítói adatok között feltüntetett telefonszámon, postai vagy e-mail címen közölheti a Szállítóval.

Az elállási jog gyakorlása esetén a termék visszajuttatásáról a Megrendelőnek saját költségén kell gondoskodnia. A Megrendelő az elállással érintett terméket utánvétellel nem küldheti vissza a Szállító részére, utánvételes átvételt a Szállító nem teljesít. Elállás esetén a Szállító követelheti a fogyasztótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését. Ezeken kívül a Megrendelőt az elállás kapcsán semmilyen más költség nem terheli.

Házhoz szállítással történt vásárlással kapcsolatosan szaküzleteink nem tudnak vásárlóink segítségére lenni. Kérjük, a terméket minden esetben Telephelyünkre szíveskedjen visszajuttatni. A Szállító postai csomagokat, technikai okokból nem tud fogadni. A Megrendelő kérésére Szállító gondoskodik a visszaszállítás bonyolításáról, erre vonatkozó igényeket Szállító ügyfélszolgálata fogadja.

 

Szállító a Megrendelő által kifizetett összeget a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 30 napon belül hiánytalanul visszautalja a Megrendelő részére.

5.2. Az Ügyfél nem gyakorolhatja elállási jogát:

olyan termék értékesítése esetében, amely az Ügyfél személyéhez kötött, illetve amelyet az Ügyfél utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza

hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást az Ügyfél felbontotta, valamint

a jogszabályok által meghatározott további esetekben.

5.3. Az e pontban foglaltak kizárólag a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő Ügyfeleink (fogyasztó) tekintetében érvényesülnek.

11. Amennyiben a Szállító és a Megrendelő az üzleti kapcsolatok fejlesztése érdekében egymással két- vagy többoldalú szerződést kötöttek, úgy a jelen dokumentumban megfogalmazott feltételek közül azokat kell irányadónak tekinteni, amelyeket a két vagy több fél közötti szerződés nem szabályoz.

12. A Felek kijelentik, hogy kötik magukat az írásbeliséghez minden olyan esetben, amely során a jelen dokumentumban megfogalmazott feltételektől bármilyen módon el kívánnak térni.

13. A jelen dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a Szerződő Felek a Polgári Törvénykönyv feltételeit tekintik irányadónak. Jogvita esetén a Felek megállapodnak abban, hogy megkísérlik azt békés úton rendezni, de amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy a Szállító székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 

© 2017 Lomex Kft. Minden jog fenntartva.
Az oldal használatához a Google Chrome, a Mozilla Firefox, az Opera, vagy az Internet Explorer böngészők legfrissebb verzióját javasoljuk.