Gyorskereső: 
2. Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

 

A LOMEX Vegyesipari és Kereskedelmi Kft. kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az Ön érdekében a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény és az egyéb hatályos adatvédelmi jogszabályok, valamint az adatvédelmi biztos tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően járjon el.

 Az LOMEX Vegyesipari és Kereskedelmi Kft. ezúton tájékoztatja az Megrendelőit, valamint a látogatókat az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

2. Az adatkezelő, az adatkezelés célja, terjedelme

A személyes adatok kezelője a LOMEX Vegyesipari és Kereskedelmi Kft. (a továbbiakban: LOMEX), amely az adatok kezelése során az alábbiak szerint jár el:

 A LOMEX internetes honlapjának felkeresésével Ön személyes adatokat ad át számunkra. Az internetes kapcsolat fenntartása során a látogató által használt böngészőprogrammal, internetprotokoll-címmel (IP-cím), doménnévvel (URL), a látogatás időpontjával, valamint a megtekintett oldalakkal kapcsolatosan automatikusan képződnek technikai adatok a szolgáltató számítógépes rendszerében. A LOMEX ezeket kizárólag a honlappal kapcsolatos elemzésre és statisztikai információk saját részre történő gyűjtésére használja fel. Amennyiben a Megrendelő kéri, úgy az adatait marketing célokra a LOMEX nem használja fel.

Fentieken túlmenően a LOMEX elektronikus rendszere elsősorban azokat a személyes adatokat dolgozza fel, melyek kezelésére a megrendelések teljesítéséhez a rá vonatkozó jogszabályok alapján jogosult. Ön ezen adatai kezeléséhez azok megadásával, a regisztráció elvégzésével járul hozzá.

A fenti adatkörökön túl az internetes honlapon lehetőség nyílik egyes további adatok (pl. további kapcsolattartási adatok) megadására. Ezek teljes mértékben opcionálisak, azok Ön és a LOMEX közötti együttműködés megkönnyítését szolgálják.

A regisztráció során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. 

Az adatkezelés a fenti célok esetében is kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére egyébként alkalmas.

A fentiek szerinti adatkezelés során keletkező információkat a LOMEX a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, csak a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges mértékben, illetve az Ön rendelkezéseinek megfelelően kezeli, és minden törvényes eszközzel megakadályozza, hogy azokhoz illetéktelenek hozzáférjenek. A tudomására jutott adatokat a LOMEX harmadik személy számára - a törvényben meghatározott eseteken kívül - semmilyen körülmények között nem adja ki. Személyes adatok továbbítására kizárólag a vonatkozó törvények ilyen rendelkezése - így az Rtv. vagy az Nbtv. rendelkezései stb. - szerint, vagy az érintett hozzájárulása esetén kerülhet sor, az ott meghatározott terjedelemben.

Az adatokat elsődlegesen a LOMEX belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át. A LOMEX informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében a LOMEX adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe. A LOMEX az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

A fentieken túl személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az Ön hozzájárulása alapján kerülhet sor.

3. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapját egyrészt a jogszabályi felhatalmazások, másrészt pedig az adatok közlésének önkéntessége teremti meg. Ezeknek az adatoknak a szolgáltatása a Megrendelés eredményes teljesítése érdekében szükséges. A LOMEX által biztosított funkciók, szolgáltatások eléréséhez szükség van személyes adatokra, tekintettel arra, hogy ezeknek a funkcióknak a használata az Ön által önkéntesen szolgáltatott személyes adatokkal valósítható csak meg (azonosításhoz szükséges adatok, stb.).

4. A felhasználók jogainak gyakorlása

Jogosult tájékoztatást kérni az Önre vonatkozó adatkezelésről. A LOMEX kérésére tájékoztatást ad az Ön általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az Önre vonatkozó adatokat. A LOMEX a kérelem beérkezésétől számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Ön bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését kérni. A helytelen adatok kijavítását a LOMEX-nél kezdeményezheti.

Jogosult kérni továbbá az Önre vonatkozó adatok törlését az önkéntes adatkezelés vonatkozásában. A törlés kezdeményezése a LOMEX-hoz benyújtott írásbeli kérelemmel lehetséges. Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el; b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi. A LOMEX, mint adatkezelő a tiltakozás kézhezvételétől számított három munkanapon belül eleget tesz a kérelemnek, amennyiben annak jogossága egyértelműen megállapítható. A kérelem elutasítása esetén a tiltakozás előterjesztésével megegyező formában az adatkezelő köteles megindokolni döntését. Ön jogainak megsértése esetén a LOMEX, mint adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A perre a Pesti Központi Kerületi Bíróság az illetékes, azonban a per - választása szerint - az Ön lakóhelye (tartózkodási helye) szerinti bíróság előtt is megindítható.

5. Adatbiztonság

A LOMEX kiemelt gondossággal törekszik az adatok biztonságos kezelését megvalósítani, ezért megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek az Avtv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. A LOMEX törekszik védeni az adatokat, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

6. Egyéb szabályok

Az adatok feldolgozása elsősorban informatikai eszközökkel történik, automatizált módon, a rendszert üzemeltető beavatkozási lehetőségének korlátozásával vagy kizárásával. A LOMEX egyes karbantartási és egyéb feladatok ellátásához adatfeldolgozót vehet igénybe, az Avtv. rendelkezéseinek megfelelően. E feladatok ellátásához elengedhetetlenül szükséges mértékben az adatfeldolgozó személyes adatokhoz is hozzáférhet. A LOMEX az adatkezelési tevékenysége során az Avtv. rendelkezéseinek és az adatvédelmi joggyakorlatnak megfelelően jár el, a hatályos jogszabályok előírásait betartja, illetve az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe veszi.

  A LOMEX Kft adatkezelési nyilvántartási száma : NAIH-57322/2012

 


© 2017 Lomex Kft. Minden jog fenntartva.
Az oldal használatához a Google Chrome, a Mozilla Firefox, az Opera, vagy az Internet Explorer böngészők legfrissebb verzióját javasoljuk.